بازديد معاونت آب و آبفا و مدير عامل سازمان آب و برق خوزستان از طرح شبکه آبياري و زهکشي هنديجان
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

مهندس عطار زاده معاونت محترم وزير نيرو در امور آب و آبفا و دکتر رضانيا مدير عامل محترم سازمان آب و برق خوزستان از طرح شبکه آبياري و زهکشي هنديجان روز جمعه پانزدهم مرداد ماه 1389 بازديد نمودند...

مهندس عطار زاده معاونت محترم وزير نيرو در امور آب و آبفا و دکتر رضانيا مدير عامل محترم سازمان آب و برق خوزستان از طرح شبکه آبياري و زهکشي هنديجان روز جمعه پانزدهم مرداد ماه 1389 بازديد نمودند.در اين بازديد که معاونين و مديران بخش هاي مختلف سازمان آب و برق خوزستان نيز حضور داشتند ابعاد مختلف طرح مورد بررسي قرار گرفت و آقاي مهندس سلج محمودي مديريت محترم حوزه زهره هنديجان طرح هاي عمراني حوزه مربوطه را براي حاضرين تشريح نمودند.