بازدیدمسئولین وکارشناسان دفاترمشارکت مردمی سراسرکشور ازپروژه تیلکان
مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به کسب مقام نخست توسط دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت مردمی آب منطقه ای فارس در بین سایر دفاتر در سطح کشور جناب آقای مهندس فلاح رستگار،مدیر کل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی و مشارکت مردمی شرکت مدیریت منابع آب ایران به اتفاق سایر مدیران و کارشناسان دفاتر مشارکت مردمی سراسر کشور در یک بازدید دو روزه از فعالیت های دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت مردمی آب منطقه ای فارس بازدید نمودند...

در روز نخست این هیئت با همراهی آقای مهندس دهقانی مدیر عامل آب منطقه ای فارس و آقای کریمی صالح معاونت طرح و توسعه از طرح نظارت بر عملیات اجرایی احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی آبخور بند تیلکان و مطالعات اجتماعی،مشارکت های مردمی تشکیل تشکل های آب بران شبکه آبیاری و زهکشی تیلکان بازدید نمودند.طی این بازدید جناب آقای مهندس ابراهیمی مدیر محترم دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت مردمی آب منطقه ای فارس و نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی بند تیلکان ضمن خیر مقدم به مدعوین توضیحاتی در خصوص طرح به سمع حاضرین رساندند در ادامه آقای مهندس یوسف زاده سرپرست نظارت کارگاه شبکه آبیاری و زهکشی تیلکان از شرکت پاراب فارس در خصوص عملیات اجرایی مشخصات طرح و فعالیت های انجام گرفته توضیحاتی دادند سپس آقای مهندس بیدمشکی مدیر پروژه طرح از شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس در خصوص مطالعات انجام گرفته،موانع و مشکلات طرح و همچنین اثرات مثبت این پروژه پس از انجام و مشارکت تعاونی های تولید در این امر و نحوه انجام مطالعات توضیحاتی ارائه نمودند.