تماس با مسولين شركت مهندسي مشاور پاراب فارس
# نام جایگاه و مقام
1 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس
2 مجتبی آذری مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
3 محمد رحيم مختاري رئیس هیئت مدیره و مدیر امور نظارت
4 الیزابت ناصری عضو هیئت مدیره و رئیس گروه پیمان و رسیدگی
5 شهرام پورانصاری مسئول روابط عمومی
6 سارا نورزاده مسئول واحد رایانه
7 جناب آقای مهندس کرباسی مدیر گروه آبیاری و زهکشی
8 جناب آقای مهندس شهبازی مدیر گروه زمین شناسی و ژئوتکنیک
9 جناب آقای مهندس حضرتی مدیر گروه آب و فاضلاب
10 سرکار خانم مهندس احمدی مدیر گروه آب های زیرزمینی
11 سرکار خانم مهندس توکل زاده مدیر گروه هواشناسی و هیدرولوژی