تماس با مسولين شركت مهندسي مشاور پاراب فارس
# نام جایگاه و مقام
1 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس
2 عزت اله حضرتی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
3 محمد رحيم مختاري رئیس هیئت مدیره و مدیر امور نظارت
4 الیزابت ناصری نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر گروه پیمان و رسیدگی
5 شهرام پورانصاری مسئول روابط عمومی
6 سارا نورزاده مسئول واحد رایانه
7 امیررضا کرباسی مدیر گروه آبیاری و زهکشی
8 اردوان شهبازی مدیر گروه زمین شناسی و ژئوتکنیک
9 عفیفه احمدی مدیر گروه آب زیرزمینی
10 عبداله عزیزپور مدیر امور طراحی و مهندسی