تماس با مسولين شركت مهندسي مشاور پاراب فارس
# نام جایگاه و مقام
1 شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس
2 عزت اله حضرتی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
3 محمد رحيم مختاري رئیس هیئت مدیره و مدیر امور نظارت
4 الیزابت ناصری نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر گروه پیمان و رسیدگی
5 مجتبی آذری مدیر امور طراحی و مهندسی
6 شهرام پورانصاری مسئول روابط عمومی
7 سارا نورزاده مسئول واحد رایانه
8 امیررضا کرباسی مدیر گروه آبیاری و زهکشی
9 اردوان شهبازی مدیر گروه زمین شناسی و ژئوتکنیک
10 عفیفه احمدی مدیر گروه آب زیرزمینی